คําสั่งกระทรวงกลาโหม

คําสั่งกระทรวงกลาโหม

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ คําสั่งกระทรวงกลาโหม

 รับซื้อบ้าน รับจำนอง ขายฝาก บ้านที่ดิน กรุงเทพ ปริมณฑล ชลบุรี ระยอง [ ลงประกาศ ]
 ++ ระบบจัดเก็บและเผยแพร่คำสั่ง ของ สม. ++ สำหรับบุคคลทั่วไป
ทรภ.๑)... 5. กห.ที่ 703/2556 เรื่อง บรรจุนักเรียนแพทยทหาร วพม. กับนักศึกษา แพทย์ศาสตร์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร... 6. กห.ที่ 711/2556 เรื่อง ...
http://opsdapp.mod.go.th/autocomm/autolawsd/show_guest.asp

คำค้น: คําสั่งกระทรวงกลาโหม
 (สําเนา) คําสั่งกระทรวงกลาโหม (หน่วยรับ) ที่ ๑๐ - กรมสารบรรณทหารบก
ทําการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห. ผนวก ก ข้อ ๑.๔๑ และคําสั่ง กห.ที่ ๘๙๕/๒๕๕๕. ลง ๒๗ ส.ค.๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน. ฉะนั้น จึงให้นายทหารสัญญาบัตร สังกัด ...
http://agdept.rta.mi.th/kkp/FILE/early/early3_5065182b246ae.pdf

คำค้น: คําสั่งกระทรวงกลาโหม
 คำ สั่ง ว่า ที่ ยศ นาย ทหาร สัญญาบัตร
คำสั่ง ว่าที่ยศนายทหารสัญญาบัตร. คำสั่ง กห. ที่. เรื่อง. ลงวันที่. 630/2556. เลื่อนยศนาย ทหารสัญญาบัตร. 17 ก.ค.56. 615/2556. เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร. 15 ก.ค.56.
http://agdept.rta.mi.th/kkp/vateeyot_s.htm

คำค้น: คําสั่งกระทรวงกลาโหม
 กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก - กรมสารบรรณทหารบก - กองทัพบก
คำสั่ง กห ที่ 1024/55 ลง 27 ก.ย.55 เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามโครงการ เกษียณอายุ ราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 55
http://agdept.rta.mi.th/kkp/

คำค้น: คําสั่งกระทรวงกลาโหม
 โยกย้ายนายทหาร - ข่าวอะไรที่ไหน
26 ก.ค. 2013 ... สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เซ็นต์คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการ สอบสวนเอาผิดทางวินัยจากกรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ...
http://www.ryt9.com/tag/โยกย้ายนายทหาร/

คำค้น: คําสั่งกระทรวงกลาโหม
 ( สําเนา ) คําสั่งกระทรวงกลาโหม ( หน่ว
28 มี.ค. 2013 ... ( สําเนา ). คําสั่งกระทรวงกลาโหม ( หน่วยรับ ). ที่ ๒๓๔/๒๕๕๖. เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหาร ประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร. อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ ...
http://www.navy.mi.th/navedu/nco/main/news/1028234_56.PDF

คำค้น: คําสั่งกระทรวงกลาโหม
 คำสั่งกระทรวงกลาโหม - กรมพระธรรมนูญ
คำสั่ง กห.ที่ 318/2553 ลง 31 พ.ค.53 · คำสั่ง กห.ที่ 334/2553 ลง 8 มิ.ย.53 หน้าที่ 1 · หน้าที่ 2 · คำสั่ง กห.ที่ 1028-1029 /2553 ลง 28 ธ.ค.53 · คำสั่ง กห. ที่ 170/2554 ลง 9 มี.
http://www.jag.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=43

คำค้น: คําสั่งกระทรวงกลาโหม
 ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคำย่อ พ.ศ.๒๕๕๕
โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการใชคํายอ พ. ... บรรดาระเบียบ คํา สั่ง และคํา ชี้แจงอื่น ใด ในสว นที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ ซึ่ ...
http://www.radc.go.th/document/short.pdf

คำค้น: คําสั่งกระทรวงกลาโหม

คําสั่งกระทรวงกลาโหม