ตารางสายไฟ ทนกระแส

ตารางสายไฟ ทนกระแส

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ตารางสายไฟ ทนกระแส

 [ ลงประกาศ ]
 พิกัดของสายไฟฟาและการเลือกใชที่เหมาะสม บทนํา
ตารางที่3.1. ขนาดกระแสของสายไฟฟาทองแดงหุมฉนวน PVC ตาม มอก. 11-2531 อุณหภูมิตัวนํา 70 oC ขนาด แรงดัน 300 V และ 750. V อุณหภูมิโดยรอบ 40 oC ...
http://www.bangkokcable.com/InstallationGuide.pdf

คำค้น: ตารางสายไฟ ทนกระแส
 เรื่อง น่า รู้ ของ สาย ไฟฟ้า - ไทยอินเตอร์ อิเลคทริค อินดัสตรีส์ : ผู้ จำหน่าย ...
สายไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่นั้นจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่สำคัญคือ .... ตัวอย่าง ระบบไฟฟ้า 380 V สายไฟตามตารางเดินท่อโลหะเป็นระยะทาง 150 เมตร Load ใช้กระแสไฟฟ้า จำนวน 90 ...
http://www.thai-interelectric.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=229986

คำค้น: ตารางสายไฟ ทนกระแส
 ตาราง ข้อมูล สาย ไฟฟ้า
ข้อมูลต่างๆ ด้านไฟฟ้า. สูตร การคำนวนค่าทางไฟฟ้ากระแสสลับ. A = KW x 1000 / Vx P.F. ( 1 Phase). A = KW x 1000 / 1.732 x Vx P.F. (3 Phase). KW. = A x V x P.F. / 1000 ...
http://homepage.eng.psu.ac.th/adm/akarn/thw-nyy.htm

คำค้น: ตารางสายไฟ ทนกระแส
 3. สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์ - TISI
ตารางที่ 2 สายไฟฟาหุมดวยฉนวนและเปลือก แกนเดียว สายแบน 2 แกน และสายแบน 3 แกน แรงดันไฟฟาที่กำหนด 300 โวลต. (ขอ 4.1). พื้นที่หนาตัดระบุ. จํานวนและ ...
http://app.tisi.go.th/standard/fulltext/TIS-11-2531m.pdf

คำค้น: ตารางสายไฟ ทนกระแส
 คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้า Electrical System Design Handbook
1899.19 A. ถ้าใช้สายไฟฟ้า 6 เส้น ต่อเฟส สายแต่ละเส้นต้องนากระแส. I = 1899.19. 6. = 316.54 A. จากตารางที่1.1 วิธี ง. ใช้ขนาดสายนิวทรัลเท่ากับประมาณ 50% ของสายเฟสได้( ...
http://www.vcharkarn.com/journal/download.php?id=911&path=upload/0/vcharkarn-journal-911_1.pdf&ext=pdf

คำค้น: ตารางสายไฟ ทนกระแส
 ตารางที่ 6-1 ขอกําหนดการใชงานของสายไฟฟาตาม
ตารางที่ 6-2. การเดินสายไฟฟาวิธีตางๆ และคาขนาดกระแสของสายไฟฟา. ขนาด กระแส (แอมแปร). การติดตั้ง (ดูตารางหมายเหตุ). วิธีที่3. วิธีที่4. ขนาดสายไฟฟา. (ตร.มม) ...
http://www.sci-tech-service.com/article/wire/Table_wire_standard.pdf

คำค้น: ตารางสายไฟ ทนกระแส

ตารางสายไฟ ทนกระแส