ทะเบียนราษฎร

ทะเบียนราษฎร

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ทะเบียนราษฎร

 [ ลงประกาศ ]
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)-->>สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ...
รักษาโรคไร้รัฐ : ด้วยกฎหมายทะเบียนราษฎร ... ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการ พิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543 ...
http://www.dopabook.com:8085/ebook/index.jsp?booktype=2

คำค้น: ทะเบียนราษฎร
 ฅนไทยดอทคอม
ตรวจสอบข้อมูลการเลือกตั้ง · รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร (13 กพ. 2554) · รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร (4 มี.ค. 2555). ทะเบียนราษฎร/ประชากร ...
http://www.khonthai.com/

คำค้น: ทะเบียนราษฎร
 Thailandgateway [www.khonthai.com]
(1) การตรวจสอบรายการข้อมูลประวัติการทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัว ฯ ทะเบียนทหาร หนังสือเดินทาง ประกันสังคม ดัชนีกลางข้าราชการ ฯลฯ ของตนเอง ...
http://www.khonthai.com/thailandgateway/

คำค้น: ทะเบียนราษฎร
 พรบ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔”. มาตรา ๒ ... “การทะเบียนราษฎร” หมายความว่า งานทะเบียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ...
http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538973729&Ntype=19

คำค้น: ทะเบียนราษฎร
 Consular / งานทะเบียนราษฎร / ข้อมูลสำหรับคนไทย - สถานเอกอัครราชทูต ...
Consular / งานทะเบียนราษฎร / ข้อมูลสำหรับคนไทย. ประเทศและเขตปกครองที่ผู้ถือ หนังสือเดินทางไทยเดินทางได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา. 18 มิ.ย. 2555 ...
http://www.thaiembassy.org/wellington/th/services/780

คำค้น: ทะเบียนราษฎร
 การันตี เกิด30ก.พ. ระบบทะเบียนราษฎรไม่ได้บกพร่อง - ข่าวไทยรัฐออนไลน์
10 ม.ค. 2013 ... นายชวน ศิรินันท์พร อธิบดีกรมการปกครอง การันตี ความผิดพลาดเรื่องการระบุวันเกิด 30 ก.พ. ในบัตรประชาชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสระแก้ว ...
http://www.thairath.co.th/content/pol/319224

คำค้น: ทะเบียนราษฎร
 การทะเบียนราษฎร(ฉบับที่ 2)
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร ... มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒). พ.ศ. ๒๕๕๑” ...
http://kormor.obec.go.th/act/act086.pdf

คำค้น: ทะเบียนราษฎร

ทะเบียนราษฎร