บทเรียนสําเร็จรูปภาษาอังกฤษ ป.4

บทเรียนสําเร็จรูปภาษาอังกฤษ ป.4

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ บทเรียนสําเร็จรูปภาษาอังกฤษ ป.4

 [ ลงประกาศ ]
 บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง การเดาความหมายของค - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
บทเรียนสําเร็จรูปเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ เรื่อง ... นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาที่6 ชุดที่1 เรื่อง การเดาความหมายของคําศัพทจากเครื่องหมาย. วรรคตอน .... 4. นักเรียนจะตองเรียนตามลําดับจากรอบที่1 จนถึงกรอบสุดทาย หากเรียนขามกรอบ .
http://www.chs.ac.th/kobkaew.pdf

คำค้น: บทเรียนสําเร็จรูปภาษาอังกฤษ ป.4
 บทเรียนสำเร็จรูปธนาคาร .5pdf - SlideShare
11 พ.ค. 2013 ... บทเรียนสําเร็จรูปกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมว. ... Liked; กำหนดการจัดการ เรียนรู้ 307 views Like Liked; รายงานการประชุมคณะกรรมการนิสิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ..... นําใบถอนเงินที่ทางธนาคารเตรียมไว้มากรอกรายละเอียด4.
http://www.slideshare.net/akke1881/5pdf-20966352

คำค้น: บทเรียนสําเร็จรูปภาษาอังกฤษ ป.4
 การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูป โดยบูรณาการแหล่ง - มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลการเรียนรู้ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที ทีเรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูป เรือง ... questionnaire 2) an interview 3) lessons of programmed instruction 4) lesson plans.
http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/Walailuk_Pasadorn/fulltext.pdf

คำค้น: บทเรียนสําเร็จรูปภาษาอังกฤษ ป.4
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน - SlideShare
27 ต.ค. 2011 ... บทเรียนสําเร็จรูป เรือง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ่ วิชาภาษาอังกฤษพืนฐาน อ 41101 ชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 ้ ์ เลมที่ 7 ต m ่ ซ oเรือง การถาม-บอกทิศทาง ...
http://www.slideshare.net/kruying6143/ss-9908225

คำค้น: บทเรียนสําเร็จรูปภาษาอังกฤษ ป.4
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ - ดร.ศิริชัย นามบุรี
เรียนดวยบทเรียนสําเร็จรูปอิเล็กทรอนิกสในสภาพแวดลอมแบบอีเลิรนนิ่งผาน .... ตรวจสอบและปรับแกบทคัดยอฉบับภาษาอังกฤษใหถูกตองและมีความสมบูรณยิ่ง ขึ้น ... ความสําคัญและที่มาของญหา. 1. วัตถุประสงคของการวิจัย. 4. สมมติฐานการวิจัย. 5.
http://www.e-learning108.info/sirichai/images/stories/publication/researches/2550/research_report50_e-learning_using_moodle.pdf

คำค้น: บทเรียนสําเร็จรูปภาษาอังกฤษ ป.4
 บทเรียนสำเร็จรูป(1) | Panchalee's Blog
17 เม.ย. 2009 ... กรอบสาระการเรียนรู้ในบทเรียนสำเร็จรูปกำหนดไว้ 4 ชนิด ดังนี้. 1. กรอบตั้งต้น ..... สนใจการ ทำบทเรียนสำเร็จรูปในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ค่ะ ...
http://panchalee.wordpress.com/2009/04/17/programinstructional1/

คำค้น: บทเรียนสําเร็จรูปภาษาอังกฤษ ป.4
 ทั้งหมด - เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิชาการครู คลังผลงานวิชาการ ...
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่อง ... การปกครองส่วนท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๕ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน .... รายงานการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะและกิจกรรม การ .... ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด “รู้ไว้สักนิด  ...
http://www.vcharkarn.com/journal/cat/all

คำค้น: บทเรียนสําเร็จรูปภาษาอังกฤษ ป.4
 กาณัฒนาบทเรียนสํา เร็จอ่ํ1ทิชเะิมสร้างความส¸ - คณะศึกษาศาสตร์ ...
นักเรียนส์์นมัธยมศึกษาปีธิ์ :3 ระหว่างก่อบูแลฒลังการใช้บทเรียบลําเร็ปิรูปช็คู้จัยสร้างธิ์น ... สามารถในการคิดดิ์ยึด รัชญาเคาิฐกิจสูงกว่า ก่อนใซ้ํห เรื ยนล่ํา เร็จรูป อย่างมีบัย สําคั ..... อ่ํา นภาษาอังกฤษ ของบ๊กเรียนซ้ํประถมศึกษา. ปีห็ ... ศึกษาปีท็ 4 ล้ํค้ํรับการ สอบโดยใช้บทเรียน .
http://www.edu.tsu.ac.th/edu2011/journal/2554_3/alvanee.pdf

คำค้น: บทเรียนสําเร็จรูปภาษาอังกฤษ ป.4

บทเรียนสําเร็จรูปภาษาอังกฤษ ป.4