ภาษาจีนเบื้องต้น Pdf

ภาษาจีนเบื้องต้น pdf

รูป   รายละเอียด ราคา
  800 บาท
หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ภาษาจีนเบื้องต้น pdf

 ขายถูก พฤกษาวิลล์32 พระราม2 ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ รับส่วนลด 2แสน [ ลงประกาศ ]
 รายละเอียดแต่ละหลักสูตร ภาษาจีนพื้นฐานระดับ
สาหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเพียงเล็กน้อย. ภาษาจีนพื้นฐานระดับ 2 - 13 (ระดับกลาง). ศึกษา ไวยากรณ์จีนอย่างเป็นระบบ เพิ่มพูนวงค าศัพท์ สานวนและบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ...
http://pcni2.moc.go.th/download/content_article/PR/2556/รายละเอียด ขงจื๊อ.pdf

คำค้น: ภาษาจีนเบื้องต้น pdf
 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ
18 ธ.ค. 2012 ... ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน) ... ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความ สามารถทางภาษาจีนทั้ง 4 ทักษะ ไดแกการฟง การพูด การอาน และ ...
http://www.enn.co.th/uploads/contents/20121218110626_1.pdf

คำค้น: ภาษาจีนเบื้องต้น pdf
 โครงการฝึกอบรมสนทนาภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน (Ni - คณะเทคโนโลยี ...
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนและประเทศจีน อาทิเช่น. -ทักษะ การฟัง การพูด และการสนทนาโต้ตอบภาษาจีนกลางเบื้องต้น ฝึกออกเสียง ...
http://suanpalm3.kmutnb.ac.th/FileDL/โครงการฝึกอบรมสนทนาภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน.pdf

คำค้น: ภาษาจีนเบื้องต้น pdf
 3 หลักสูตรภาษาจีน - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เพื่อผลิตบัณฑิตใหม ีความรู และทักษะทางภาษาจีนเปน อยางดี สามารถใชในการสื่ อสารและ. ประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ. 2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหม ีความรูด ...
http://humannet.chandra.ac.th/course/03_chn.pdf

คำค้น: ภาษาจีนเบื้องต้น pdf
 ระเบียบการ #รับตรง - กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
3.1.8.1 ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาการสอนภาษาจีน จะต้องศึกษา ..... โดยเน้นธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ อัญมณีศาสตร์ การออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น ...
http://regservice.buu.ac.th/text/76-56.pdf

คำค้น: ภาษาจีนเบื้องต้น pdf
 学习汉语 เรียนภาษาจีน - เอาคำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาฝาก ...
เป็นไฟล์ PDF นะครับ เข้าไปโหลดกันได้ตามสบายเลย ... เอาคำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิต ประจำวันมาฝากครับ ชุดที่ 1. Posted by Renjie on Mar 22, '09 12:18 AM for everyone ...
http://jakajee.multiply.com/journal/item/12/12

คำค้น: ภาษาจีนเบื้องต้น pdf

ภาษาจีนเบื้องต้น pdf