วิธีการทำงานระบบEgp เฟส 2

วิธีการทำงานระบบegp เฟส 2

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ วิธีการทำงานระบบegp เฟส 2

 รับซื้อบ้าน รับจำนอง ขายฝาก บ้านที่ดิน กรุงเทพ ปริมณฑล ชลบุรี ระยอง [ ลงประกาศ ]
 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สรุปแนวทางบันทึกรหัสเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณในระบบ e-GP ... การจัดทำ โครงการและจัดทำร่างสัญญาในระบบ e-GP กรณีเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS ... ด่วนที่สุด ที่ ก ค 0421.6/ว 47 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะ ที่ 2 ... ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการ ทาง ...
http://www.gprocurement.go.th/

คำค้น: วิธีการทำงานระบบegp เฟส 2
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการ พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
21 เม.ย. 2010... ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ... ระยะที่ 2 พัฒนาระบบจัด ซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพิ่มเติม เพื่อ ... ศ. 2555 alt สำหรับการพัฒนา ระยะที่ 1 นั้น กรมบัญชีกลางได้ว่าจ้างบริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด ... 2549 โดย ครอบคลุมขั้นตอน เช่น การจัดทำร่างขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR) ...
http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=1620

คำค้น: วิธีการทำงานระบบegp เฟส 2
 คู่มือ โปรแกรมสาธิต และ การแก้ไขปัญหาระบบงาน e-GP
คู่มือสอบราคา. คู่มือระบบประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ... บทที่ 9 บันทึกผู้ให้บริการตลาดกลางฯ , จัดทำเอกสาร และ บันทึกรายชื่อผู้ขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร ...
https://process.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/agc/public_download_popup.jsp?id=1

คำค้น: วิธีการทำงานระบบegp เฟส 2
 การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
24 เม.ย. 2012 ... กำกับ ติดตามการลงทะเบียนนในระบบ e-GP ... 2รายชื่อโรงเรียนที่ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อ จัดจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แล้ว ... โดยวิธีตกลงราคา ...
http://egpsurin.blogspot.com/

คำค้น: วิธีการทำงานระบบegp เฟส 2
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการ พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - OPDC Academy
คณะ รัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา ... และหน่วยงานของรัฐ ทุกแห่ง ต้องลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา ... 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป โดยกรม บัญชีกลางจัดฝึกอบรม จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน ... ระยะที่ 2 พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพิ่มเติม เพื่อ ...
http://www.opdcacademy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2414&Itemid=27

คำค้น: วิธีการทำงานระบบegp เฟส 2
 ข้ลมูลวิธีสอบราคาจ้างก่อสร้าง - กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลสำหรับการทดลองการใช้งานระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีสอบราคาจ้างก่อสร้าง). จัด ทำโดย ... บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด หน้าที่ 3 คู่มือการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ พัสดุ. กรมบัญชีกลาง .... 2. การจัดทำเอกสาร (ลูกบอลที่ 1) มี 4 ขั้นตอนย่อย 2.1 จ.พัสดุเข้า มาบันทึกจัดทำเอกสาร. 2.2 หน. พัสดุอนุมัติ 2.3 จ. ..... *e-mail. project.egp@hotmail. com ...
http://klang.cgd.go.th/lpn/download/lpn_aclpn/file_download/ข้ลมูลวิธีสอบราคาจ้างก่อสร้าง.doc

คำค้น: วิธีการทำงานระบบegp เฟส 2
 ท้องถิ่นไทย | Facebook
กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวทางการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินในระบบ GFMIS .... [คู่มือการบันทึก e-GP] (http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2013/ 2/11761_1.pdf) ... ขอส่งรายชื่อเพิ่มเติมของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม ทักษะการจัดทำผลงาน .... ซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือ ...
http://www.facebook.com/thongthinthai

คำค้น: วิธีการทำงานระบบegp เฟส 2
 ความเป็นมา
คำว่า e-Procurement เป็นคำที่มีความหมายกว้าง โดยทั่วไปก็หมายถึงวิธีการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือใน ... และสามารถติดตามตรวจสอบกระบวนการทำงานได้ ทำให้เกิด ความยุติธรรมต่อภาคธุรกิจ ... ส่วนอันที่สองคือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าการดำเนินงานสูงหรือ มีมูลค่าเกิน 2 ล้านบาท .... 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องเปลี่ยนมาใช้ e-GP ในการจัดซื้อจัด จ้าง ...
http://vclass.mgt.psu.ac.th/~465-302/2006-1/Assignment-03/BPA_29_11/pro.htm

คำค้น: วิธีการทำงานระบบegp เฟส 2

วิธีการทำงานระบบegp เฟส 2