สายเคเบิล

สายเคเบิล

รูป   รายละเอียด ราคา
  ไม่ระบุราคา
  ไม่ระบุราคา
  5,200
  26,000
  ไม่ระบุราคา
  ไม่ระบุราคา
  30,000 บาท
  ไม่ระบุราคา
  ไม่ระบุราคา
  4,990 บาท
  ไม่ระบุราคา
  ไม่ระบุราคา
  ไม่ระบุราคา
  ไม่ระบุราคา
  4,990 บาท
  5,200
  120 บาท
หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ สายเคเบิล

 [ ลงประกาศ ]
 โทรทัศน์ผ่านสายเคเบิล - วิกิพีเดีย
โทรทัศน์ผ่านสายเคเบิล หรือเรียกอย่างง่ายว่า เคเบิลทีวี (อังกฤษ: Cable television) เป็น ระบบการส่งสัญญาณรายการโทรทัศน์ไปถึงผู้ชมทางบ้านผ่านสายเคเบิล ...
http://th.wikipedia.org/wiki/โทรทัศน์ผ่านสายเคเบิล

คำค้น: สายเคเบิล
 สายเคเบิล
พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ [สายเคเบิล] # แปลความหมาย [สายเคเบิล]. Ooops · Dictionary Languages · Quick Search · Admin Home. th • #148708 • th-en - ...
http://th.w3dictionary.org/index.php?q=สายเคเบิล

คำค้น: สายเคเบิล
 สายเคเบิ้ลในการเชื่อมต่อ
ในการเชื่อมต่อแบบต่างๆ จะต้องใช้สายเคเบิ้ลเป็นตัวกลาง (Media) ซึ่งการใช้งานจะขึ้นอยู่ กับรูปแบบการเชื่อมต่อ เช่นแบบ Bus จะใช้สายเคเบิ้ล Coaxial, แบบ Star จะใช้สายเคเบิ้ล ...
http://www.bcoms.net/network/cable.asp

คำค้น: สายเคเบิล
 การนับคูสายเคเบิลโทรศัพทจะมีสีจํานวน 10 สีด
การนับคูสายเคเบิลโทรศัพทจะมีสีจํานวน 10 สีดังนี้. แมสีขาว, แดง, ดํา, เหลือง, มวง. ลูกสีน้ําเงิน, สม, เขียว, น้ําตาล, เทา. เมื่อนํามาจัดเปนตารางคูสาย จะไดดังนี้ ...
http://kromchol.rid.go.th/itc/cable/cable color.pdf

คำค้น: สายเคเบิล
 พิกัดของสายไฟฟาและการเลือกใชที่เหมาะสม บทนํา
ขนาดกระแสของสายไฟฟาทองแดงหุมฉนวน PVC ตาม มอก. 11-2531 อุณหภูมิตัวนํา 70 oC. ขนาดแรงดัน 300V และ 750 V อุณหภูมิโดยรอบ 40 oC วางบนรางเคเบิ้ล. ขนาดสาย ...
http://www.bangkokcable.com/InstallationGuide.pdf

คำค้น: สายเคเบิล
 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สายเคเบิลโทรคมนา
เรียกวา "สายเคเบิลโทรคมนาคม" ที่มีขนาดตัวนําตั้งแต 0.4 มิลลิเมตร ถึง 0.9 มิลลิเมตร ... เติมสารประกอบที่ปองกันการแทรกซึมของน้ําในสายเคเบิลโทรคมนาคม ...
http://app.tisi.go.th/notif_th/fulltext/ttha309.pdf

คำค้น: สายเคเบิล

สายเคเบิล